Parkmanagement Verheulsweide

Informatie stemronde Verheulsweide juli 2022

Het klimaat verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op droge zomers. Dat verhoogt het risico op wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress, óók op bedrijventerreinen. Door de klimaatverandering ontstaan er risico’s voor onze gezondheid, economie en veiligheid. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als mijlpaal bepaald dat er in 2050 sprake moet zijn van een klimaatbestendige inrichting van de omgeving.

Tijdens de Meet & Greet op 8 juni 2022 is het projectplan Verheulsweide, werklandschap van de toekomst toegelicht. Basis voor het plan vormt de Klimaatatlas: https://weetvanwater.nl/klimaatatlas/ die door de gemeente Doetinchem en Waterschap Rijn en IJssel is opgesteld.


De gevolgen van klimaatverandering zijn ook op bedrijventerreinen merkbaar. Denk aan schade door wateroverlast (instromend water of overbelaste riolen), hitte op kantoren en productieruimten of op parkeerplaatsen, machines die oververhit raken of groen dat verdroogt. Op de bijeenkomst is ingezoomd op de klimaateffectatlas van Verheulsweide ten aanzien van wateroverlast, hitte, overstroming en droogte.


Met het projectplan Verheulsweide, werklandschap van de toekomst wil Parkmanagement Verheulsweide bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering op ons bedrijventerrein. We willen zorgen dat Verheulsweide beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, een betere uitstraling kent, waarin biodiversiteit wordt gestimuleerd waardoor een beter (werk)milieu én beeldkwaliteit voor Verheulsweide ontstaat. Het welzijn van medewerkers die in een plezierige werkomgeving werken is groot, een groene omgeving draagt daar meer aan bij dan een industriële omgeving.

Op de Meet & Greet zijn 3 projectplannen genoemd:
1. De herinrichting van de entrees: het aanbrengen van klimaatadaptieve beplanting en het vervangen van de welkomstborden)
2. Het herinrichten van wat we in de projectgroep de “groene druppel van de Koopmanslaan” noemen tot een schaduwrijke lunch-ontmoetingsplek
3. Het inzetten van een fonds om het verduurzamen/vergroenen van de private ruimte en/of buitenzijde van panden van deelnemers aan het ondernemersfonds Verheulsweide te stimuleren onder meer door kennis en/of een financiële bijdrage in de investering te leveren.


Voordat we aan de slag kunnen, organiseren we een stemronde onder de deelnemers aan het ondernemersfonds Verheulsweide (reclamebelastingplichtige ondernemers).


Zij ontvangen een brief met daarbij een unieke inlogcode. Met de code kunnen zij eenmalig inloggen op de website en hun stem uitbrengen op de eerste drie projectvoorstellen.

Deze stemronde loopt van 9 t/m 23 juli

Klik hier om naar de stemronde te gaan.
Na de zomer communiceren we de uitslag van de stemronde via de digitale nieuwbrief en via de website.


Ervan uitgaande dat de stemronde positief verloopt, vragen we de subsidie Toekomstbestendige bedrijventerreinen aan bij de Provincie Gelderland. Dit doen we samen met de gemeente Doetinchem, die met verschillende projecten op Verheulsweide, werklandschap van de toekomst zal aansluiten.


We hopen dat de ondernemers op Verheulsweide enthousiast worden van onze plannen.
Per project wordt een projectgroep samengesteld. Wil je meedenken en meewerken in de uitvoering, graag!
Je kunt je aanmelden via secretariaat@parkmanagementverheulsweide.nl


Samenstelling projectgroep
Patrice Splithof, directeur van het Zone.college & bestuurslid Parkmanagement
Bas Römer, manager Buha
Eelco Lok, hoofd Categorie Management, Rensa Family Company
Carla Niezen, projectmanager IG&D Bedrijvig Doetinchem